Vilkår og betingelser for EITCA Academy

I. Generelle bestemmelser

§1

Følgende vilkår og betingelser (i det følgende benævnt T & C) definerer de formelle regler for organisering af EITCA Academy - en implementering af European Information Technologies Certification EITC og European Information Technologies Certification Academy EITCA programmer, i det følgende benævnt EITC/EITCA-programmer henholdsvis - herunder detaljerede vilkår og betingelser for deltagelse, betaling og rettigheder og forpligtelser for deltageren i EITC/EITCA Academy Certification-programmet (i det følgende benævnt deltageren).

II. Organisering af EITCA Academy

§2

EITCA Academy er organiseret og implementeret af European Information Technologies Certification Institute (EITCI Institute), der opererer under juridisk form af en non-profit ASBL (Association Sans But Lucratif, dvs. Association Without Profit Purpose) forening, der er registreret i Belgien. EITCI-instituttet blev oprettet i 2008 i overensstemmelse med bestemmelserne i afsnit III i belgisk lov, der giver juridisk personlighed til almennyttige sammenslutninger og virksomheder med offentlig brug. Instituttet har sit hovedkontor i Belgien på Avenue des Saisons 100-102, 1050 Bruxelles. EITCA Academy implementeres i overensstemmelse med metodologiske, tekniske og programretningslinjer fra EITCI Institute, der også fungerer som et certificerende organ for EITC/EITCA-programmer inden for EITCA Academy.

§3

Det organisatoriske tilsyn med gennemførelsen af ​​EITCA Academy udøves af direktøren for EITCA Academy.

§4

EITCI Institute er ansvarlig for implementeringen af ​​de didaktiske og eksamensprocesser i overensstemmelse med certificeringsrammerne, driver EITCA Academy Secretary og administrerer e-learning og fjernundersøgelser IT-systemer. EITCA Academy Secretary Office overvåges direkte af direktøren for EITCA Academy. Alle regionale og nationale udgaver af EITCA Academy overvåges også af direktøren for EITCA Academy.

§5

1. Det materielle tilsyn med gennemførelsen af ​​EITCA Academy udøves af det relevante EITCI Instituts didaktiske teams og partnere (inklusive medlemmerne af EITCI Institute samt ekspert eller didaktisk personale fra partnerskabsselskaber og universiteter), der har forældremyndighed over individuelle programmer områder.
2. Eksternt tilsyn med implementeringskvaliteten af ​​EITCA Academy og dets overholdelse af EITC/EITCA-programmerne udøves af EITCI-instituttets programudvalg, der definerer og godkender programmet og det indholdsmæssige indhold af EITC/EITCA-certificeringen samt retningslinjerne til læseplaner og eksamener.

III. Uddannelsesproces

§6

EITCA Academy gennemføres i form af ikke-stationær, fjerndidaktisk og undersøgelsesproces inden for de dedikerede e-lærings- og certificeringsplatforme i overensstemmelse med retningslinjerne for EITC/EITCA-programmet. Både den didaktiske proces og undersøgelserne gennemføres fuldt online via internettet.

§7

EITCA Academy tillader deltagelse i både individuelle EITC-certificeringsprogrammer (i det følgende benævnt EITC-programmer) såvel som i sammensatte EITC-certificeringsprogrammer fra EITCA-akademier, der består af foruddefinerede topisk relevante sæt af EITC-programmer, der dækker omfanget af en særlig EITCA Akademiprogram.

§8

Den detaljerede information og læseplan, indholdsomfang for EITC- og EITCA Academy-programmerne offentliggøres på webstederne til EITCI Institute og EITCA Academy og kan være underlagt ændringer for at afspejle løbende forbedringer i uddannelseskvaliteten og give aktuelle justeringer af ændringerne af EITC/EITCA-programretningslinjerne indført af EITCI-instituttet som et resultat af den løbende udvikling af informationsteknologier og tilsvarende certificeringsplaner.

§9

Den didaktiske proces udføres online på e-læringsplatformen som en asynkron procedure, der er personliggjort for hver deltager, der muliggør tilmelding til enhver tid i kalenderåret og en personlig, fleksibel planlægning af læring tilpasset deltagerens krav og evner.

§10

Den didaktiske proces inden for hvert af EITC-programmerne udføres i form af onlineforelæsninger, øvelser og laboratorietimer inden for det anvendelsesområde, der er defineret i programmets læseplan.

§11

Som en del af EITCA Akademiets didaktiske proces har deltageren adgang til online didaktiske konsultationer inden for rammerne af læseplanen. Konsultationerne implementeres eksternt af relevante eksperter og undervisere.

§12

1. Afslutningen af ​​hvert af EITC-programmerne er betinget af, at den afsluttende eksamen er bestået på det minimumsniveau, der er specificeret til 60%, i overensstemmelse med EITC-programmet og EITCI-instituttets retningslinjer. Den afsluttende eksamen for hvert af EITC-programmerne har en form for en fjernt taget multiple-choice-test, der udføres fuldt online på certificeringsplatformen.
2. Afslutningen af ​​EITCA Academy-programmet er betinget af, at alle EITC-programmer, der udgør det relevante EITCA Academy, med succes gennemføres.

§13

Omfanget af viden og kompetencer, der kræves for at bestå den afsluttende eksamen for hvert af EITC-programmerne svarer til det indholdsmæssige indhold af den tilsvarende læseplan og defineres af det didaktiske hold, der har forældremyndighed over et bestemt EITC-program, i overensstemmelse med EITCI-instituttets programretningslinjer og i samråd med direktøren for EITCA Academy.

§14

1. I tilfælde af manglende opnåelse af en minimumsgrænse for en bestemt EITC-programs afsluttende eksamen får deltageren mulighed for at genoptage den mislykkede eksamen gratis.
2. Hvis det andet forsøg på at bestå en afsluttende eksamen også resulterer i en fiasko, kan deltageren foretage de efterfølgende forsøg på skøn efter en individuel beslutning truffet af direktøren for EITCA Academy. EITCI Institute forbeholder sig retten til at debitere deltageren for hver ekstra tilgang til eksamen (ud over det andet forsøg) i overensstemmelse med de nuværende regler, men i tilfælde af en positiv beslutning fra direktøren for EITCA Academy er det muligt at frigive deltageren fra ekstra gebyrer for overdreven eksamensmetode.
3. Deltagerne har også ret til en enkelt gratis yderligere korrektiv tilgang til EITC-programmets afsluttende eksamen, hvis de ikke er tilfredse med den opnåede score, forudsat at eksamen allerede er bestået i første forsøg. I et sådant tilfælde tages der højde for begge resultater.

§15

Efter at have gennemført EITC-programmet eller EITCA Academy (afhængigt af deltagelsesvarianten) og opfyldt de formelle krav til afslutningen af ​​EITC/EITCA-programmet, får deltageren følgende dokumenter:
- EITC-certifikat, hvis deltageren kun var tilmeldt det tilsvarende EITC-program, digitalt udstedt af EITCI-instituttet i Bruxelles (sammen med supplerende dokumentation).
- EITCA-certifikat sammen med alle inkluderede EITC-certifikater, hvis deltageren blev tilmeldt EITCA Academy-programmet, digitalt udstedt af EITCI-instituttet i Bruxelles (sammen med supplerende dokumentation).
Online validering og verifikation af de udstedte EITC/EITCA-certifikater henvises til i §27.

IV. Registrerings- og betalingsregler

§16

Registrering til deltagelse i EITCA Academy gennemføres løbende. På grund af den asynkrone og personaliserede karakter af anvendte e-learning-platforme, kan tilmelding til programmerne foretages når som helst på kalenderåret.

§17

1. Tilmelding til EITC/EITCA Academy-certificeringsprogrammer udføres ved at udføre en elektronisk registrering på EITCA Academy-webstedet og afregne betaling af deltagelsesgebyret for de valgte EITC- eller EITCA Academy-programmer.
2. De resterende deltagers personlige data, herunder identifikations-, adresse- og faktureringsdata, der kræves til certificeringsprocessen, skal fremlægges på et senere tidspunkt med afslutningen af ​​tilmeldingen (under regulering af gebyrbetalinger).
3. Under både den registrering, der er nævnt i stk. 1, såvel som tilmeldingsafslutningen med certificeringsprogrambestilling, der er omhandlet i stk. 2, skal deltageren fremlægge deres ægte personlige og faktureringsoplysninger.

§18

Gebyrerne for deltagelse i EITC/EITCA-programmer offentliggøres på EITCA Academy-websteder.

§19

1. Følgende betalingsmetoder for gebyr accepteres:
a) Online betaling via samarbejdsudbydere af online betalingstjenester (herunder kredit-/betalingskort, e-tegnebøger og andre udvalgte globale og lokale elektroniske betalingsmetoder afhængig af den aktuelle tilgængelighed af udbyder og region).
b) Bankoverførsel til EITCI Institute's bankkonto, som offentliggjort på EITCA Academy websteder.
2. I det tilfælde, der er nævnt i stk. 1, litra a), kan betalingen afregnes direkte efter eller med registrering via en af ​​de tilgængelige metoder. Betalinger i dette tilfælde afsluttes normalt inden for få sekunder fra deres påbegyndelse.
3. I det tilfælde, der er nævnt i stk. 1, litra b), betragtes betalingen som afviklet, efter at midlerne er modtaget på EITCI-instituttets bankkonto. For korrekt identifikation af betalingen er det vigtigt at angive både deltagerens fulde navn og koden for de valgte EITC/EITCA-programmer i overførselstitlen i henhold til de sendte instruktioner.
4. EITCI Institute forbeholder sig retten til at stille andre betalingsmetoder til rådighed yderligere end dem, der er nævnt i stk. 1.
5. Oplysninger om alle aktuelt tilgængelige betalingsmetoder offentliggøres på EITCA Academy-websteder.
6. De detaljerede brugsbetingelser for betalingsmetoder leveret af eksterne leverandører er specificeret i respektive vilkår og betingelser leveret af disse leverandører. Links til disse vilkår og betingelser findes på EITCA Academy's websted. Brug af disse betalingsformer udgør accept af de ovennævnte vilkår og betingelser. EITCI Institute er ikke ansvarlig for udførelse af betalingsprocessen af ​​eksterne leverandører.

§20

1. Afregning af betalingen svarer til indgåelse af en aftale i elektronisk form mellem deltageren og EITCI-instituttet for levering af udvalgte certificeringstjenester/-tjenester (i det følgende benævnt "deltagelsesaftalen") i overensstemmelse med beskrivelsen af ​​de tjenester, der leveres på EITCA Academy-websteder og bestemmelserne i denne T & C og indebærer opnåelse af EITCA Academy-deltagers status.
2. I tilfælde af, at betalingen ikke afregnes af deltageren selv, eller deltageren er fritaget for deltagelsesgebyrerne, indgås deltagelsesaftalen i elektronisk form på det tidspunkt, hvor deltageren bestiller relevante certificeringsprogrammer med afkald på gebyrer.
3. Indgåelse af deltagelsesaftalen kan også ske på anden måde (inklusive skriveskema), hvis en sådan mulighed er givet af EITCI Institute eller efter aftale med parterne.
4. EITCI-instituttet giver i henhold til sin politik tilskud, der ydes i fuld gebyrfritagelse inden for EITC/EITCA-certificeringsprogrammer til handicappede, ungdom i førskoleuddannelse og personer med lav socioøkonomisk status i antal lavtudviklede lande (inklusive Syrien , Det palæstinensiske territorium, Haiti, Yemen, Gambia, Malawi, Burundi, Congo, Uganda, Etiopien, Tanzania, Mozambique). Derudover kan EITCI-instituttet tilbyde promoverende subsidier til enten EITC- eller EITCA Academy-certificeringer, der er ydet som delvis gebyrnedsættelse. I det førstnævnte tilfælde udføres kvalifikationen for de subsidierede gebyrfritagelser efter en erklæring om deltagerstatus, der kan efterfølges af en verifikation af bevisende dokumentation fra EITCI Institute. I sidstnævnte tilfælde fremmes de subsidierede delvise nedsættelser ved formidling af EITCI-subsidie-e-koder, der giver ret til relevant gebyrreduktion ved EITC/EITCA-certifikatordre-check, der er gyldig for alle deltagere over hele verden. EITCI-instituttets tilskud tildelt i den tilsvarende nedsættelse af certificeringsgebyrer sker alene efter EITCI-instituttets skøn og er begrænset af dets operationelle kapacitet. EITCI Institute forbeholder sig retten til at begrænse eller suspendere implementering af subsidieret certificering.

§21

1. Fuld adgang til de købte EITCA-akademier/EITC-kurser på e-learning-platformen aktiveres, når betalingen er afviklet (efter indgåelsen af ​​deltagelsesaftalen).
2. Den første begivenhed, hvor deltageren logger på det bestilte EITCA Academy/EITC-program på e-learning-platformen, betragtes som en påbegyndelse af den faktiske levering af tjenesten.

§22

Hvis køberen og deltageren er forskellige parter, eller køberen er en virksomhed eller en institution, skal passende køberoplysninger til fakturaen gives i afsnittet om faktureringsoplysninger i ordreformularens formular.

V. Deltagerens rettigheder og forpligtelser og reglerne for deltagelse

§23

Deltageren har ret til:
1. Få adgang til de købte EITC/EITCA-certificeringsprogrammer på EITCA Academy-platforme.
2. Få adgang til det relevante certificeringsplan, der er beskrevet i programmet, og deltag i de afsluttende prøver.
3. Brug den tredjepartsleverede computersoftware, der er udpeget til de valgfrie øvelser (laboratorier) og hands-ons, i de anvendelsesområder, der er defineret af relevante læseplaner. Alle EITC-certificeringsprogrammer er så definerede i deres læseplaner, at de sikrer, at der er adgang til den eksterne software, der muliggør valgfri praksis relateret til certificeringsprogrammet. Denne adgang involverer enten betalt af deltageren eller gratis, men tidsbegrænset prøveversioner af kommerciel software eller tidsbegrænset gratis open source-software. Brug af ekstern software er ikke nødvendig for at gennemføre nogen af ​​de relevante EITC-certificeringsprogrammer. Alle EITCA Academy-substituerende EITC-certificeringsprogrammer er beregnet til at blive fuldført udelukkende baseret på omfanget af den viden, der er defineret i den relevante læseplan og henvist til i de didaktiske materialer. Den eksterne softwares rolle er kun i valgfri udvikling af deltagerens praksis, der kan opnås ved brug af de betalte kommercielle versioner eller tidsbegrænsede prøveversioner af den tilsvarende software eller i relevante tilfælde også ved hjælp af den gratis open source-software . Deltageren kan vælge at desuden udvikle egen praksis ved hjælp af den relevante eksterne software med det tilsvarende EITC-certificeringsprograms øvelser (laboratorier), der henviser til programtimer, der er mulige til at rumme under brug af enten betalte kommercielle eller tidsbegrænsede prøveversioner af softwaren eller i relevante tilfælde af den gratis open source-software, men dette strækker sig ud over den implementerede certificeringsprocedure.
4. Brug onlinekonsultationer vedrørende læseplanen for de tilmeldte kurser, der leveres af eksperten og didaktiske hold, der har forældremyndighed over de relevante programmer.
5. Modtag de dokumenter, der er nævnt i §15 efter vellykket afslutning af de tilmeldte EITC/EITCA-certificeringsprogrammer og opfyldelse af de formelle betingelser, der er angivet i denne T & C.
6. Deltag i særlige initiativer inden for samfinansiering og subsidier, forfremmelser og konkurrencer beregnet til deltagerne i EITC-certificeringer og deltagere i EITCA Academy-programmer.

§24

Deltageren er forpligtet til at:
1. Løs fjernundersøgelserne for alle tilmeldte certificeringsprogrammer alene, med forbehold af de i §31 omhandlede sanktioner.
2. Overhold andre bestemmelser i denne T&C.

§25

1. Deltageren samtykker til behandling af deres personoplysninger af EITCI Institute, dvs. certificeringsmyndigheden/certificeringsorganet (det europæiske informationsteknologiecertificeringsinstitut EITCI ASBL registreret i Bruxelles, Belgien) med henblik på serviceudbydelse samt deling af disse data med partnere, der er involveret i implementeringen af ​​EITCA Academy, inden for det nødvendige omfang for implementering af EITCA Academy organisations-, uddannelses- og certificeringsprocesser.
2. De personlige data, der er nævnt i stk. 1, er beskyttet og behandlet i overensstemmelse med høje sikkerhedsstandarder og i overensstemmelse med gældende love og forskrifter, især med den almindelige databeskyttelsesforordning, dvs. forordning (EU) 2016/679 og tilsvarende retsakter fra Europa-Parlamentet og Rådet om beskyttelse af enkeltpersoner med hensyn til behandling af personoplysninger og om den frie bevægelighed for sådanne oplysninger. Alle deltagere og alle andre personer, hvis personoplysninger behandles af EITCI Institute har ret til at kræve ændring af deres data i henhold til den faktiske form, såvel som at slette deres data og ophøre med at behandle dem. I sidstnævnte tilfælde for EITCI-udstedte certificeringsindehavere vil et krav om sletning af personoplysninger have en konsekvens af annullering af de udstedte certificeringer.
3. De detaljerede oplysninger om behandling af personlige data og fortrolighedsspørgsmål på EITCI Instituts websteder findes i fortrolighedspolitikkerne, der er offentliggjort på de respektive websteder.

§26

1. Deltageren anerkender, at alt didaktisk materiale, der stilles til rådighed for dem som led i deltagelse i EITCA Academy, udelukkende er en intellektuel ejendom fra EITCI Institute eller andre relevante enheder og er underlagt juridisk beskyttelse i overensstemmelse med gældende regler (herunder intellektuel ejendom) retsakter og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet). Deltageren har ret til at anvende de materialer, der stilles til rådighed for ham og deres indhold (herunder især didaktisk materiale, computersoftware og eksamensindhold) udelukkende med det formål selvstudium og må ikke stille dem til rådighed for tredjepart uden den eksplicitte samtykke fra EITCI-instituttet eller de respektive indehavere af ophavsret.
2. I tilfælde af overtrædelse af bestemmelserne nævnt i stk. 1 kan EITCI Institute eller de respektive ophavsretsejere kræve erstatning fra deltageren for materielle eller ikke-materielle skader forårsaget af denne overtrædelse.

§27

1. Indledning af certificeringsproceduren og opnåelse af det eller de certifikater, der er omhandlet i §15, stk. 2, er betinget af, at der indgives et samtykke til certificeringsbetingelserne og betingelserne for EITCI-instituttet (i det følgende benævnt certificeringsaftalen). Betingelserne og betingelserne for certificeringsaftalen er tilgængelige på https://eitci.org/eitci-certification-agreement.
2. Certificeringsaftalen skal underskrives af deltageren elektronisk eller skriftligt, i hvilket tilfælde en scanningskopi skal sendes via e-mail til EITCA Academy Secretary Office. I tilfælde af at EITCI-instituttet ikke er i stand til at verificere deltagerens identitet på grundlag af den leverede gebyrbetaling, kan EITCI-instituttet muligvis kræve en kopi af deltagerens identitetsdokument (nationalt id, pas eller andet identitetsdokument som specificeret i certificeringsaftalen) for at tillade verifikation af deltagerens identitet og ægthed af de data, der er angivet i certificeringsaftalen.
3. Afsendelse af de dokumenter, der er nævnt i stk. 2, skal ske straks efter modtagelse af anmodning fra EITCI Institute om deltagerens identitetsbekræftelse. EITCI Institute forbeholder sig ret til ikke at udstede sine certificeringer eller annullere sine allerede udstedte certificeringer, jf. §15, i tilfælde af ikke at være i stand til at verificere deltagerens identitet eller konstatere, at deltagerens præsenterede identitet er kontrafaktisk. I så fald er deltageren ikke berettiget til refusion af hele eller en del af deltagelsesgebyret.
4. I tilfælde af, at alle krævede prøver er bestået af deltageren, undlod de dog at levere de i stk. 2 omhandlede dokumenter inden 30 dage efter udløbet af den regulerede maksimale deltagelsesperiode, der er omhandlet i §28, og hvis der kan ikke træffes nogen afvikling med deltageren om datoen for levering af disse dokumenter, EITCI Institute forbeholder sig ret til at betragte sine forpligtelser i henhold til deltagelsesaftalen som afsluttet, samtidig med at man fraviger en forpligtelse til at udstede certifikatet omhandlet i §15, stk. 2. I et sådant tilfælde er deltageren ikke berettiget til refusion af hele eller dele af deltagelsesgebyret.

§28

1. Reguleret maksimal gennemførelsesperiode (maksimal varighed af deltagelsen) er 12 måneder for hele EITCA Academy og 3 måneder for hvert individuelt EITC-program (for deltagelse uden for akademiet), talt fra tidspunktet for indgåelse af deltagelsesaftalen og indtil det vellykkede bestået af alle krævede prøver.
2. På begrundet anmodning fra deltageren kan den i stk. 1 angivne varighed forlænges i samråd med direktøren for EITCA Academy. EITCI Institute kan efter eget skøn forlænge de ovenfor anførte betingelser på ubestemt tid ved sin uafhængige beslutning.
3. Hvis deltageren overskrider den varighed, der er specificeret i stk. 1, og der ikke kan opnås enighed om forlængelse af denne varighed, forbeholder EITCI Institute sig ret til at opsige deltagelsesaftalen. I et sådant tilfælde er deltageren ikke berettiget til refusion af hele eller dele af deltagelsesgebyret.

§29

1. Ved at udvide bestemmelserne i forbrugerbeskyttelsesbestemmelser (gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forbrugerrettigheder direktiv 2011/83/EU), deltager den, der er en forbruger (ikke gældende for virksomheder/institutioner såvel som personer, der er engageret i økonomiske aktiviteter, der har foretaget købet i henhold til disse aktiviteter) er berettiget til at annullere en fjernindgået deltagelsesaftale uden at give nogen grund inden 30 dage efter indgåelsen af ​​deltagelsesaftalen og modtage en fuld refusion. Annullering skal have en form for en skriftlig erklæring (med henvisning til det respektive retsgrundlag), sendt som en kopi til EITCA Academy Secretary Office.
2. Opsigelsesretten frafaldes, hvis den faktiske certificering, der er omhandlet i §15, er udstedt for deltageren inden udgangen af ​​den i stk. 30 omhandlede periode på 1 dage.

VI. Afsluttende bestemmelser

§30

EITCI Institute kan ikke holdes ansvarligt for nogen vanskeligheder ved implementeringen af ​​EITC-certificering og EITCA Academy-programmer på grund af nogen grunde, der ikke er kontrolleret af EITCI Institute (inklusive faktorer, der følger af deltagerens og tredjeparts handlinger eller force majeure).

§31

1. I undtagelsestilfælde i tilfælde af, at deltagerne alvorligt overtræder bestemmelserne i denne T & C, især når det konstateres, at deltageren ikke selv havde løst den afsluttende undersøgelse, eller i tilfælde af at forsømme bestemmelserne i disse vilkår og betingelser fra deltageren, hvilket resulterer i manglende evne til at opfylde EITCI-instituttets forpligtelser i henhold til deltagelsesaftale, forbeholder EITCI instituttet sig ret til at annullere deltagelsesaftalen med øjeblikkelig ophør af tjenesten. I så fald er deltageren ikke berettiget til refusion af hele eller en del af deltagelsesgebyrerne.
2. Når det desuden konstateres, at deltageren ikke selv løste den (n) afsluttende undersøgelse (r), betragtes dette faktum af certificeringsmyndigheden/certificeringsorganet, der kan beslutte at permanent udelukke deltageren fra muligheden for at deltage i et af sine akkrediterede certificeringsprogrammer i fremtiden såvel som for at annullere alle certifikater, der tidligere er udstedt til deltageren. I et sådant tilfælde er deltageren heller ikke berettiget til refusion af hele eller dele af deltagelsesgebyret.

§32

Deltagelsesaftalen anses for at være opfyldt efter at have udstedt de dokumenter, der er nævnt i §15, til Deltageren eller efter opsigelse af Deltagelsesaftalen med forbehold af bestemmelserne i denne T & C eller efter gensidig samtykke fra parterne. Deltageren er dog forpligtet til at overholde alle forpligtelserne i disse T & C og certificeringsaftalen, mens han holder sit EITCI-institut udstedt certificering som gyldig.

§33

1. Disse vilkår og betingelser samt ethvert spørgsmål, der ikke er omfattet af disse vilkår og betingelser vedrørende levering af tjenester fra EITCI Institute, er underlagt belgisk lovgivning og er underlagt de belgiske domstoles enekompetence.
2. Parterne bestræber sig på at mindske tvister vedrørende deltagelse i EITCA-akademiet og overholdelsen af ​​bestemmelserne i denne T & C i mindelighed ved gensidig aftale. I mangel af en mindelig løsning skal det antages, at de juridiske myndigheders territoriale jurisdiktion, der er passende for EITCI-instituttets hovedkvarter.

§34

Disse vilkår træder i kraft fra den 1. juli 2014 og kan være genstand for opdateringer og ændringer, især for at forbedre kvaliteten af ​​de leverede tjenester.